สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2553

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2553

 

          คณะกรรมการจัดทำมองเห็นว่า สถานการณ์เกี่ยวกับการศึกษาของผู้สูงอายุไทยที่แล้วมา มีเนื้อหาสถิติค่อนข้างน้อยและหายาก จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ขึ้นโดยเฉพาะ ดังจะเห็นได้ในเนื้อหาของเอกสาร