สิทธิและสวัสดิการ

  • สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

    21 ก.ย. 2561

    สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.ด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่า

    อ่านต่อ