คลังภาพกิจกรรม

 • มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ ครอบครัวเด็กนักเรียน​ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

  4 ธ.ค. 2562 2

  เวลา 13:30 น.นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ สำนักงานพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี “มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ ครอบครัวเด็กนักเรียน​โรงเรียน​บ้านโรงหีบ​ จำนวน 4 ครอบครัว ที่ประสบเหต

  อ่านต่อ
 • ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3/2563

  4 ธ.ค. 2562 2

  เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9:30 น.นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ “ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3/2563” ณ ห้องประชุมศรีมาลาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1. การเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ประช

  อ่านต่อ
 • การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม(มสก.)

  2 ธ.ค. 2562 8

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้เข้ารับ “การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม(มสก.)” เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการสังคม โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระ

  อ่านต่อ
 • พิธีปิดโครงการ "อบรมหลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง"

  28 พ.ย. 2562 12

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ทำพิธีปิดโครงการ "อบรมหลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง" โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรให้แก

  อ่านต่อ
 • "โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผุ้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง"

  26 พ.ย. 2562 12

  เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้เปิด"โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผุ้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง" โดยมี นางสิรินุช อันตรเสน ผู้อำนวยการการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเป็นประธานในเปิดครั้งนี้

  อ่านต่อ
 • โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  20 พ.ย. 2562 10

  เมื่อวันพุธ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมออกหน่วยบริการตาม“โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี ณ วัดปรกฟ

  อ่านต่อ
 • ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข(Happiness Social City)

  19 พ.ย. 2562 7

  เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วม“ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข(Happiness Social City)”ณ ห้องประชุม สป.พม.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาส

  อ่านต่อ
 • ประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2563 (One Home)

  18 พ.ย. 2562 8

  เวลา 09.30 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วม “ประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2563 (One Home)”ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางพัทธ์วิ

  อ่านต่อ
 • โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563

  7 พ.ย. 2562 23

  เวลา 9.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ “จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563” เพื่อให้ผุ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสังคมท

  อ่านต่อ
 • ค่ายเยาวชนคนรักดีรั้งที่ 4

  25 ต.ค. 2562 15

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด(บ้านครูจา) จังหวัดชลบุรี จัดโครงการ“ค่ายเยาวชนคนรักดีรั้งที่ 4 ให้กับเด็กผู้รับบริการที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วง

  อ่านต่อ