คลังภาพกิจกรรม

 • คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

  8 ก.พ. 2567 165

  คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2 โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็น

  อ่านต่อ
 • คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

  1 ก.พ. 2567 184

  คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลเมืองใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 3 โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จั

  อ่านต่อ
 • คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

  31 ม.ค. 2567 183

  คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 3 โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวย

  อ่านต่อ
 • คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  30 ม.ค. 2567 159

  คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ คนพิการและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 3 โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ

  อ่านต่อ
 • คณะนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 29 จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  22 ม.ค. 2567 174

  คณะนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 29 จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเสวนาเกี่ยวกับ “แนวทางการจัดสวัสดิการ และการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรีและหัวหน

  อ่านต่อ
 • คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

  18 ม.ค. 2567 208

  คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ณ ห้องประชุม 2 โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร ได

  อ่านต่อ
 • โครงการ “ศูนย์พึงใจ ลดวัย เสริมพลังชีวิต”

  21 ธ.ค. 2566 221

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัด โครงการ “ศูนย์พึงใจ ลดวัย เสริมพลังชีวิต” ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2566 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ได้มีกิจกรรมโครงการได้แก่ การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า หลักการบริหารกายเพื่อลดอุบัติในผู้สูงอายุ ถอดบทเรียน แลกเปล

  อ่านต่อ
 • ต้อนรับคณะสำนักงานงบประมาณ

  21 ธ.ค. 2566 178

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ต้อนรับ นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง ที่ปรึษาสำนักงานงบประมาณและคณะ รวม 70 คน ในการประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯและเยี่ยมชมฐานกิจกรรมของศูนย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

  อ่านต่อ
 • โครงการ “ศูนย์พึงใจ ลดวัย เสริมพลังชีวิต”

  20 ธ.ค. 2566 186

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัด โครงการ “ศูนย์พึงใจ ลดวัย เสริมพลังชีวิต” ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2566 โดยในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ได้มีกิจกรรมโครงการได้แก่ ยืดเหยียดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแรง หลักการดูและสุขภาพกายและสุขภาพใจให้มีความสุขด้ว

  อ่านต่อ
 • โครงการ “ศูนย์พึงใจ ลดวัย เสริมพลังชีวิต”

  19 ธ.ค. 2566 160

  วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัด โครงการ “ศูนย์พึงใจ ลดวัย เสริมพลังชีวิต” โดยมี ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจ

  อ่านต่อ