โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ

โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ
11 ก.ย. 2562 99

    เวลา 10.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ เพื่อพัฒนาส่งเสริม ศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 45 คน

 โดย นางสาว สุทธิรัตน์  โทชนบท  ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ “อารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ” ให้กับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม

ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ

คลังภาพ