โครงการ“ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 (ภาคกลางตอนบน)”

โครงการ“ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 (ภาคกลางตอนบน)”
24 ม.ค. 2563 1,354

เวลา 9.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับ    กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 (ภาคกลางตอนบน)ในระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2563 โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิปดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เคลือข่ายเด็กและเยาวชนให้พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนำจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนม จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมพวงทอง ชั้น 3