โครงการภูมิปัญญาวัยเก๋า เปิดวาร์ปออนไลน์ รุ่นที่ 1

โครงการภูมิปัญญาวัยเก๋า เปิดวาร์ปออนไลน์ รุ่นที่ 1
22 มิ.ย. 2563 18

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการ“ภูมิปัญญาวัยเก๋า เปิดวาร์ปออนไลน์ รุ่นที่ 1” ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการขายออนไลน์ให้มีคุณภาพ และสามารถต่อยอดไปยังตลาดได้มากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ และ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมพวงทอง ชั้น 3

โดย นางสาว สุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นประทานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้

คลังภาพ