หลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 5

หลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 5
25 มิ.ย. 2563 49

เวลา 13:30 น. นางสาวจิราภรณ์ อุดชมภู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและอบรม ได้กล่าวผลการดำเนินงาน “หลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 5” ที่จัดขั้นในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจในการฟังบรรยาย กระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติ และให้ความร่วมปฏิบัติตามที่วิทยากรได้ให้การแนะนำเป็นอย่างดี ทำให้การอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการ และสมเจตนารมณ์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มุ่งให้บริการแก่สังคม จากการอบรมครั้งนี้พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินทุกคนร้อยละ 100 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร จำนวน 54 คน ซึ่งแบ่งเป็นเพศ ชาย 10 คน และเพศหญิง 44 คน มาจากภาคกลาง จำนวน 36 คน ภาคตะวันออก จำนวน 16 คน ภาคใต้ 2 คน

โดย นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมพวงทอง ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุ

คลังภาพ