การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 ก.ย. 2563 24

นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ อุดชมภู

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและอบรม เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนและประเมินความสำเร็จของ การดำเนินงาน พร้อมร่วมค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถรองรับและขับเคลื่อนภารกิจในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสมบูรณ์ในปี 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ การดำเนินงาน พร้อมร่วมค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนากระบวน การทำงาน เพื่อให้สามารถรองรับและขับเคลื่อนภารกิจในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสมบูรณ์ ในปี 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

คลังภาพ