ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
1 ต.ค. 2563 18

เวลา ๐๙:๐๐ น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯได้เข้าร่วมประชุม “ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔” ณ ห้องประชุมศรีมาลา ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุมดังนี้

๑ แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒ ท่าน

-นายปฏิพัทธ์ กิจมี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

-นางสาวจุฑามาศ ค้าข้าว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการ

๒ ประกาศเจตจำนงสุจริต ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

๓ คำสั่งการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔ สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๕ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

๖ รายงานคำรับรองปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด) ปี ๒๕๖๓

๗ แผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๔

๘ โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๙ การประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า/น้ำ/น้ำมันเชื้อเพลิง

๑๐ การติดตามการดำเนินโครงการ (รูปเล่มสรุป)

คลังภาพ