ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2564

ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2564
19 ก.พ. 2564 8

เวลา  9.30 น.  นางวรรณปวีณ์    อิ่มพิชัย  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
“ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2564” โดยมีหัวข้อดังนี้
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 1.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
2. เรื่องเพื่อทราบ
 2.1 การขับเคลื่อนการรับสมัครและฝึกอบรม อพม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 2.2 สรุปข้อมูลการให้ความช่วงเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระบบ 1300 ของจังหวัดชลบุรี
 2.3 โครงการ พม. Mobile “ปันสุขสู้ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปเยี่ยมคุณ
 2.4 การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (อบต.ท่าบุญมี)
 2.5 การขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (Anti Ageing Activity) (ศร.ผส.)
3.เรื่องเพื่อพิจารณา
 3.1 การสนับสนุนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ
 3.2 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 3.3 การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 3.4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม.ชลบุรี One Home ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมี นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี 
เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

คลังภาพ