หลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18ชั่วโมง รุ่นที่ 3

หลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18ชั่วโมง รุ่นที่ 3
19 ก.พ. 2564 9

เวลา 13:00 น.นางวรรณปวีณ์    อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี 
ได้กล่าวผลการดำเนินงาน “หลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18ชั่วโมง รุ่นที่ 3” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564
 โดย นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ  ณ ห้องประชุมพวงทอง 
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี