โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย เพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย เพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
22 ก.พ. 2564 8

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย เพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน รวม 12 เครือข่าย จำนวน 51 คน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี โดย นางวรรณปวีย์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.ชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

คลังภาพ