โครงการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
30 มี.ค. 2564 26

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการ ศพอส.และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมพวงทอง ชั้น 3

   โดย นางวรรณปวีย์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.ชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

คลังภาพ