ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564
5 เม.ย. 2564 20

เวลา 14.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วม “ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564” ณ ห้องประชุมศรีมาลาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

2.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖4

3.แผนการดำเนินงานเดือน เมษายน 2564

4. กำหนดจัดประชุมคณะทำงานศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ วันที่ 22 เมษายน 2564

5. เรื่องแจ้งเวียนจากจังหวัดชลบุรีการใส่เสื้อลายดอก ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.–15 พ.ค. 2564

6.กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ เทศบาลตำบลบางละมุง

7.การลงพื้นที่ตำบลท่าบุญมี พื้นที่บูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามโครงการ

บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

8.การลงพื้นที่ติดตามโครงการ“เราชนะ”กระทรวง พม. ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

ในวันที่ 7 เมษายน 2564

9.การเข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน จ.สุโขทัย

วันที่ 7 เมษายน 256

คลังภาพ