โครงการ“อบรมแกนนำสุขภาพและ  ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2564”

โครงการ“อบรมแกนนำสุขภาพและ  ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2564”
7 เม.ย. 2564 15

เวลา 9.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการ“อบรมแกนนำสุขภาพและ  ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2564”เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพและกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และประสบการณ์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรและชมรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลตนเอง จำนวน 48 คน

    โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน” ให้กับคณะศึกษาดูงาน

คลังภาพ