ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2564

ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2564
16 ก.ค. 2564 24

เวลา 9.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Teleconference Zoom ณ ห้องประชุมศรีมาลา ศูนย์การเรียนรู้ฯ

โดยมี นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

1. รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการรับสมัครและฝึกอบรม อพม.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม.ชลบุรี

One Home ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-ประชุมถอดบทเรียนขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. การขับเคลื่อนงานสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเปี่ยมสุข”

4.การขับเคลื่อนงานสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเปี่ยมสุข”

5.การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม

เปราะบางรายครัวเรือน

6.การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง(อบต.ท่าบุญมี)

7.การขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระบบ 1300 จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ