ประชุมการทบทวนแนวทางการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมการทบทวนแนวทางการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
9 พ.ค. 2565 9

นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวกนกนันท์ จันทร์หล่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วม “ประชุมการทบทวนแนวทางการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โดย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

คลังภาพ