การประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมการประชุม “เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ ศพส. 12 แห่ง

การประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมการประชุม “เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ ศพส. 12 แห่ง
10 พ.ค. 2565 9

นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ นางสาวกนกนันท์ จันทร์หล่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วม “การประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมการประชุม “เปิดกล้อง เปิดไมค์ เปิดใจ ศพส. 12 แห่ง” ” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมรับฟังผลการขับเคลื่อนงานที่มีความโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุตามบริบทการทำงานแต่ละพื้นที่ และขอให้มีการขยายผลและต่อยอดพัฒนางานทั้งการดูแลผู้สูงอายุ

โดย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

คลังภาพ