โครงการ “อบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพร้อมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565”

โครงการ “อบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพร้อมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565”
9 มิ.ย. 2565 119

เวลา 9.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “อบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพร้อมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565” จำนวน 70 คน

โดย นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเข้าชมห้อง Universal Design Room (ห้องจำลองอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ) ห้องป้องกันโรคสมองเสื่อม และฐานกิจกรรมการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ” ให้กับคณะศึกษาดูงาน