ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2565
15 ส.ค. 2565 51

นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วม “ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2565” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความสำคัญมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565

โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

คลังภาพ