ประชุมหารือคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (Knowledge Sharing Day)

ประชุมหารือคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (Knowledge Sharing Day)
15 ส.ค. 2565 233

นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ นางสาวจิราภรณ์ อุดชมภู พนักงานช่วยการพยาบาล(ปฏิบัติงานด้านวิชาการและแผน เข้าร่วม “ประชุมหารือคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (Knowledge Sharing Day)” ผ่านระบบ Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (Knowledge Sharing Day) “ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ความรู้ พัฒนาสังคมสูงวัย By DOP”

คลังภาพ