บริการห้องประชุม และเข้าร่วมการประชุม “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

12 ก.ย. 2566 88

        ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี บริการห้องประชุม และเข้าร่วมการประชุม เรื่องบทบาทของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคนไร้ที่พึ่งและขอทาน
โดย“สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” ในวันที่ 12 กันยายน 2566ห้องประชุม 1 ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน 40 คน

คลังภาพ