คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อำเภอเมือง (รุ่นที่ 5)

14 ก.ย. 2566 120

คณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสาธารณสุขจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องเธียเตอร์
โดยนางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบทผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เป็นวิทยากร ได้ให้บรรยายให้ความรู้เรื่อง
สถานการณ์ผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยอย่างมีคุณภาพ”และได้เข้าฐานกิจกรรม 4 ฐานโดยมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน 320 คน