คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

15 ก.ย. 2566 114

คณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 2 โดยนางสาวกรรณิการ์ พลอามาตย์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและฝึกอบรม ได้กล่าวต้อนรับ และนางสาว
สุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่าย เป็นวิทยากร ได้ให้บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุ”และได้เข้าฐานกิจกรรม 2 ฐานโดยมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน 60 คน

คลังภาพ