ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม ประสาน บูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรม การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน เรื่อง “One Home พม.กับการพัฒนาระบบการให้บริการไปสู่ดิจิทัล

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
8 ก.ค. 2565 40