โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุและการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
9 พ.ย. 2565 301