โปรแกรมทัวร์ "สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ"

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
11 มี.ค. 2562 782

   ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี จัดโครงการ "โปรแกรมทัวร์สุขภาพสำหรับผู้สุงอายุ" มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ มีโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นของตนเอง ซึ่งการรวมกันหลายๆ โครงการ หลายๆ หน่วยงานนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเอง สามารถสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง รวามถึงทำให้เกิดเครือข่ายของการทีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในวงกว้างอีกทั้งเป็นการเปิดกว้างให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่

2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

3.เพื่อสร้างเครือข่ายการมีสุขภาพที่ดีในองค์กร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง