คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
9 มี.ค. 2566 1,367

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566” ณ ห้องเธียเตอร์ (ราชาวดี) ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี

ได้ให้บรรยายให้ความรู้เรื่อง

“สถานการณ์ผู้สูงอายุ,สิทธิผู้สูงอายุ,การเตรียมความพร้อม” และได้เข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน โดยมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน 180 คน