คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
10 มี.ค. 2566 1,405

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ณ ห้องเธียเตอร์ (ราชาวดี) ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี ได้ให้บรรยายให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุ,สิทธิผู้สูงอายุ,การเตรียมความพร้อม”  และได้เข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน โดยมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน 90 คน