หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
23 ม.ค. 2563 1,554

เวลา 11.00 น. นางสาวจิราภรณ์ อุดชมภู เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านหลักสูตรและอบรม ได้กล่าวผลการดำเนินงาน “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1” ตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับอบรมได้ให้ความสนใจในการฟังบรรยาย กระตือรือร้นในการฝึกปฎิบัติ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่วิทยากรได้ให้การแนะนำเป็นอย่างดี ทำให้การอบรมหลักสูตรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการ และสมเจตนารมณ์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มุ่งให้บริการแก่สังคม จากการอบรมครั้งนี้พบว่าผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินทุกคนร้อยละ 100 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร จำนวน 62 คน ซึ่งแบ่งเป็น ชาย 12 คน และหญิง 50 คน
โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมพวงทองชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี