ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6/2564

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6/2564
1 มิ.ย. 2564 96

 เวลา 13.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมเข้า “ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6/2564” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา)

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

4. นโยบายการขับเคลื่อนงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน)

5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้พร้อมอยู่เสมอ ( สีไม่ตก หญ้าไม่รก)

6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

7. ศูนย์สร้างสุข (Anti Ageing Activity)

8. ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564

9. แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

คลังภาพ