ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
14 มิ.ย. 2564 42

เวลา 8.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับ อพม. ในชุมชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 16 ครัวเรือน ณ หมู่ที่ 2-6 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยใช้สมุดพกครอบครัวจัดเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ครัวเรือนเปราะบาง วางแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมในระยะยาว ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ