โครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 3”

โครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 3”
15 ก.ค. 2564 27

ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการอบรมโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 3” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ เป็นประธานเปิดการอบรม และ นายอธึก พึ่งเสือ ประธาน ศพอส.ตำบลวัดสรรณ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม กลุ่มเป้าหมายนี้ประกอบด้วยผู้สูงอายุว่างงานและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 คน โดย นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี บรรยายในหัวข้อ “บทบาทศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” และมีการอบรมการทำน้ำพริกลงเรือ และการทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ ได้รับเกียรติจากคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีเป็นวิทยากรทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปต่อยอด เพื่อสร้างอาชีพต่อไป