MOU การจักการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย และ เครือข่าย “จังหวัดสะอาด”

MOU การจักการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย และ  เครือข่าย “จังหวัดสะอาด”
15 มิ.ย. 2565 152

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกนกนันท์ จันทร์หล่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทะนงศักดิ์ พวงน้อย ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.เปิดตัว FIGHTER DENGUE (จับตาย วายร้าย ไข้เลือดออก)

2.พิธีลงนาม MOU การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย

3.พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือเครือข่าย จังหวัดสะอาด

4.ชมนิทรรศการ การจัดการขยะด้วยการทำน้ำหมักชีวภาพ

นิทรรศการไข้เลือดออก เเละนิทรรศการจาก Gracs

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรจากสิ่งเเวดล้อม(ภาชีวะ)

คลังภาพ