โครงการ “อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของสถานสงเคราะห์ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2”

โครงการ “อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของสถานสงเคราะห์ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2”
21 ก.ค. 2565 44

เวลา 13.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ “อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของสถานสงเคราะห์ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2” จำนวน 46 คน

โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ “เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ และเข้าชมห้อง Universal Design Room(ห้องจำลองอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ) ห้องป้องกันโรคสมองเสื่อม และฐานกิจกรรมการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ” ให้กับคณะศึกษาดูงาน

คลังภาพ