คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 ก.พ. 2567 235

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลเมืองใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 3  โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร ได้ให้บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยและสิทธิผู้สูงอายุ”และได้เข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน โดยมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน 73 คน