คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
8 ก.พ. 2567 240

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2  โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร ได้ให้บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยและสิทธิผู้สูงอายุและได้เข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน โดยมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน 46 คน