รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านบุษยา ใจสว่าง) และคณะทำงานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงาน ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ(คณะทำงานฯ ชุดที่ 2) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ ศูน

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
11 ส.ค. 2566 312