อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (18 ชม.)

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
27 ก.พ. 2562 1,902

วันนี้ (27 ก.พ. 62) ศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (หลักสูตร 18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุเป็นการพัมนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง