"ให้บริการ" โครงการพัตนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
8 มี.ค. 2566 1,291

ให้บริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566

ณ ห้องเธียเตอร์  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน 73 คน