คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ)

คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ)

 

          คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนอาสาสมัครและผู้มีจิตอาสา ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมต่อไป