คู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ

คู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ

 

         ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2563 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณผู้สูงอายุมากขึ้น และมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ในขณะที่จานวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง

         กรมกิจการผู้สูงอายุ มีบทบาทส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ได้จัดทำคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ และจัดอบรมเผยแพร่หลักสูตรฯ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป

         กรมกิจการผู้สูงอายุหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานต่าง ๆ จะเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคคลให้มีความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นของการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นผู้วัยสูงอายุ ที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็น ผาสุก และนำไปขยายผลในการจัดอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต