คู่มือการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ

คู่มือการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนัก ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ได้ดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดรูปแบบการสร้างระบบการคุ้มครองภัยทาง สังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำเนินการขยายผลแนวทางการดำเนินงานให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนอาสาสมัคร ผู้มีจิตอาสา สมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ เมื่อมี พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 จัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุขึ้น กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินงานตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดผลครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการสร้างระบบกลไกในชุมชน ด้านการวางแผน ป้องกัน ควบคุม และจัดการกับภัยทางสังคมของผู้สูงอายุ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงจากภัยทางสังคม ของผู้สูงอายุ