มองกระจก แล้ววกมามองตัวเอง

มองกระจก แล้ววกมามองตัวเอง

 

          มองกระจก แล้ววกมามองตัวเอง เป็นบทความส่วนหนึ่งของหนังสือ 8 พฤษภาคม 2548 ครบรอบ 84 ปี นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี สาระของบทความ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านให้รู้เท่าทัน เข้าใจ และพร้อมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อไปในวัยสูงอายุ