ทำเนียบองค์กร ชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำเนียบองค์กร ชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

          สทส. ได้จัดทำหนังสือทำเนียบองค์กร ชมรมด้านผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 ขึ้น โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ