สุขภาพคนไทย : อุบายขายสุขภาพ

สุขภาพคนไทย : อุบายขายสุขภาพ


               เพื่อต้อนรับปี 2558 ซึ่งเป็นปีปักหมุดของการเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community หรือ AEC) สุขภาพคนไทย 2558 ฉบับนี้ นำเสนอ “11 ตัวชี้วัดสุขภาพอาเซียน” ที่ สะท้อนสถานการณ์ ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ทางสุขภาพของประชากรในภูมิภาค พฤติกรรมทางสุขภาพ ที่สำคัญ รวมถึงปัจจัยกำหนดสุขภาพที่เป็นทั้งโอกาสและ ความท้าทายในหลากหลายมิติ ความเข้มแข็งของการพัฒนา ระบบบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการคลังสุขภาพ ทรัพยากรสาธารณสุขและความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ในแต่ละประเทศสมาชิก