"แก่... ก็ดีเหมือนกันนะ"

 

สังคมสูงอายุ สังคมสูงวัย
               ทุกวันนี้ เราจะได้ยินคำว่า”สังคมสูงวัย” หรือ “สังคมสูงอายุ” บ่อยครั้งขึ้น สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันและใช้แทนกันได้ ผมอยากจะบอกว่าถ้าพูดกันแบบเจาะลึกลงไปแล้ว คำว่าสังคมสูงวัย (หรือสังคมสูงอายุ) ถ้าพูดกันในเชิงวิชาการแล้วจะมี 2 ความหมาย สังคมสูงวัยในความหมายแรก หมายถึงสังคมที่กำลังมีอายุสูงขึ้น (aging society) ในปัจจุบันประเทศกำลังพัฒนาเกือบทุกประเทศ ประชากรกำลังมีอายุสูงขึ้น เพราะอัตราเกิดลดต่ำลงในขณะที่คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น