ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี เปิดดำเนินการในปี 2557 ภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดสวัสดิการ  เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงวัย  จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์สวัสดิการและอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  4 ภาคขึ้น  โดยได้เริ่มดำเนินโครงการแห่งแรกในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี  ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างอาคารในปี 2556 และเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2557  ปัจจุบันศูนย์สวัสดิการฯ  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี”

หลังจากที่ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (5 มี.ค. 58)   ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ  จังหวัดชลบุรี ได้เปลี่ยนมาสังกัด กรมกิจการผู้สูงอายุกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.  2559  ข้อ 8 ได้ย้ายสังกัดมาอยู่ภายใต้กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ มีภารกิจ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี