วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และฝึกอบรมงานด้านผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ร่วมสานสร้างสังคมผู้สูงอายุ ให้มีความเข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

พัทธกิจ

 อำนาจหน้าที่ (คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 1035/2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557)

1. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้  รวมทั้งนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม เพื่อให้บุคคล องค์กร และเครือข่ายนำไปใช้ประโยชน์

2.ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ

3.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 อำนาจหน้าที่  (ตาม กพร. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)

1. พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการและการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

2. พัฒนาหลักสูตร /โครงการอบรมด้านผู้สูงอายุ

3. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ และการบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

4. จัดอบรมประชุม สัมมนา เสวนาแลกเปลี่ยนรู้งานด้านผู้สูงอายุ

5. ติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมและการเรียนรู้

6. งานบริการห้องสมุด รวมทั้งบริการสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

7. ให้บริการสถานที่จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมงานด้านผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เช่น

นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พี่เลี้ยง เป็นต้น

2.คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

3.อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)

4.ชมรมผู้สูงอายุ

5.เจ้าหน้าที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

6.ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและประชาชนทุกช่วงวัย