คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
13 พ.ย. 2566 339

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2 โดยมีนางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร ได้ให้บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุและสิทธิผู้สูงอายุ”และได้เข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน โดยมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน